Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Zpravodajství TV NOVA se na nás dnes obrátilo s dotazem na problematiku zdravotní způsobilosti řidičů a možných postihů řidičů - např. při porušení povinnosti používání brýlí či kontaktních čoček při řízení. Bližší informace ohledně této problematiky naleznete v dnešní aktualitě či v dnešních televizních novinách na TV NOVA.

Jednou z podmínek udělení řidičského oprávnění je zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, která je dále podrobně upravena v § 84 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích.

Zdravotní způsobilost řidiče se posuzuje při žádosti o řidičské oprávnění a dále při pravidelných lékařských prohlídkách.

  • Řidiči z povolání, řidiči vozidel s výstražným světlem modré barvy, řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (živnostenského zákona), držitelé řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E a dále řidiči – učitelé v autoškolách, jsou povinni podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám včetně vyšetření zraku každé dva roky a po dovršení 50. roku věku každý rok.

  • Ostatní řidiči jsou pak povinni podrobovat se pravidelným prohlídkám před dovršením 65. a 68. roku a dále každé dva roky.

Vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti provádí praktický lékař nebo závodní lékař (lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb), může však také nařídit provedení odborného vyšetření.

Posuzující lékař je povinen, pokud zjistí, že řidič je zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotní nezpůsobilý, tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště (nebo místa studia) řidiče a zaslat úřadu kopii zdravotního posudku o zdravotní způsobilosti.

Důležité je všem ustanovení § 89a zákona o provozu na pozemních komunikacích, účinné od roku 2012, které stanoví, že pokud se kterýkoli lékař, tedy nejen praktický nebo závodní, dozví, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně nezpůsobilý nebo zdravotně způsobilý s podmínkou, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele.

Tuto povinnost tedy mají všichni lékaři bez ohledu na to, zda u řidiče provádějí prohlídku přímo za účelem posouzení zdravotní způsobilosti pro tyto účely.

To, zda je řidič nezpůsobilý, se přitom posoudí dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, kde jsou podrobně rozepsány nemoci, vady nebo stavy řidiče (držitele řidičského oprávnění), které vylučují nebo omezují jeho způsobilost. Pokud tedy lékař zjistí takovou nemoci, musí to neprodleně ohlásit obecnímu úřadu, jak je psáno výše.

V případě, že má řidič nějaká zdravotní omezení, tato se zapisují do řidičského průkazu. Podle vyhlášky č. 31/2001 Sb. jsou v každém řidičském průkazu uvedeny tzv. harmonizační kódy. Ty slouží k označení některých omezení, která se týkají držitele řidičského průkazu. Jejich zavedení bylo požadavkem Evropské unie, která chtěla sjednotit vzhled všech řidičských průkazů. Cílem bylo udělat je přehlednější a srozumitelnější pro všechny – jak pro řidiče, tak především pro dopravní policisty. Nutno podotknout, že tato vyhláška se týká všech držitelů řidičských oprávnění, je tedy platná pro všechny řidiče neprofesionály i pro řidiče z povolání.

Dle harmonizačního kódu každý řadový policista snadno rozezná, zda řidič netrpí žádným zrakovým (harmonizační kód začíná číslicemi 01), sluchovým (02) či pohybovým postižením (03), které by jej mohlo omezovat při řízení automobilu. Zda má řidič při jízdě nosit dioptrické brýle (harmonizační kód 01.01) nebo smí používat při jízdě automobilu pouze kontaktní čočky (01.02). Pokud chce řidič využívat obě možnosti korekce zraku (brýle nebo kontaktní čočky), je třeba zaznamenat do řidičského průkazu harmonizační kód 01.06..

Pokud řidič tato omezení nedodrží (tedy např. řídí bez dioptrických brýlí či kontaktních čoček, ač je k tomuto povinen dle lékařského posudku), může se dopouštět přestupku dle ustanovení §125c odst. 1 písm. k) zákona o provozu na pozemních komunikacích, za který hrozí pokuta na místě do 2.000,- Kč, a ve správním řízení hrozí pokuta 1.500,- až 2.500,- Kč a dále povinnosti uhradit náklady správního řízení ve výši 1.000,- Kč. Přičtení bodů v bodovém systém zde nehrozí, stejně jako zákaz řízení.